+ 420 720 040 172
penziondestna@seznam.cz
Kontaktní formulář a rezervace

Ubytovací řád

platnost od 1. dubna 2016

 • Ubytovací zařízení může ubytovat pouze hosta, kterého řádně přihlásí. Při příjezdu do penzionu se host prokazuje platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Při platbě předem předloží potvrzení o zaplacení zálohy a potvrzení objednávky pobytu.
 • Není-li potvrzeno jinak, je každému hostu rezervován pokoj / apartmán do 14.00 hodin.
 • Úhradu za ubytování a služby s tím spojené je ubytovaný povinen zaplatit ihned při nástupu. Na místě přijímáme platby pouze v hotovosti.
 • Ubytovatel má právo odmítnout ubytování většího počtu osob, nejsou-li tyto uvedeny v potvrzení objednávky.
 • Věk dětí, rozhodný pro zařazení do příslušné kategorie se určuje ke dni nástupu pobytu.
 • V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně ubytovatele, nevzniká tomuto povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu, ani její poměrnou část.
 • Při příjezdu a přebírání pokoje, zkontrolujte jeho vybavení (viz. Informace o vybavení pokoje). V případě, že tento seznam a skutečnost nebudou shodné, informujte majitele penzionu.
 • V ubytovací části objektu je zakázáno chovat domácí zvířata.
 • V případě, že se vyskytnou závady na vybavení objektu, je třeba ihned o tomto uvědomit ubytovatele, jehož povinností je tyto závady, dle jejich povahy a charakteru, odstranit a to pokud možno ihned. Pokud se tak nestane, ubytovaný s ubytovatelem sepíší zápis o vyrovnání. Bez tohoto zápisu se reklamace neuznává.
 • Ubytovaný je povinen, v případě způsobené škody na majetku ubytovatele, mu tuto uhradit na místě v hotovosti. Na zaplacenou škodu má právo si od ubytovatele nechat vystavit písemné potvrzení.
 • Každý host je povinen, zabezpečit si své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení, včetně odložených věcí v zaparkovaných vozidlech.
 • Majitel objektu neodpovídá za zranění a poškození majetku uživatelů ubytovacího zařízení pokud nebyly svěřeny do úschovy. Odpovědnost ve vztahu k fyzickým a právnickým osobám se řídí občanským zákoníkem.
 • Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělých osob v pokojích, ostatních prostorách penzionu a v okolí dětského hřiště.
 • Ubytovatel učinil všechna opatření, aby nedošlo k poškození zdraví ubytovaných. Ubytovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví ubytovaných. Zdraví ani život ubytovaných není ubytovatelem pojištěno.
 • Ve všech prostorách penzionu je nutno dodržovat pořádek a čistotu. Případné poškození zařízení a inventáře můře být předepsáno k úhradě ubytovaným zákazníkům.
 • Ubytovaný je v průběhu pobytu povinen dodržovat noční klid v době od 22:00 hod. do 07:00 hod.
 • V celém objektu je zakázáno kouření a rozdělávání ohně. Kouření je povoleno pouze na dvoře penzionu. Taktéž je zakázána příprava teplých pokrmů a nápojů jinde než v kuchyni.
 • V zájmu úspor energie a potažmo ohleduplnosti k přírodnímu prostředí, ubytovatel žádá ubytované, aby v zimním období nevětrali dlouhodobě, či za účelem snížení teploty v pokoji. Pro změnu teploty je nutné upravit termostat topného tělesa nebo se obrátit na ubytovatele.
 • Hosté jsou žádáni, aby ve všech prostorách penzionu nepřemísťovali žádné zařízení a nevynášeli jej z ubytovacího objektu, neprováděli jakékoli zásahy do elektrické sítě.
 • Na pokojích není dovoleno užívat vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou těch, které slouží k osobní hygieně a osobních počítačů.
 • Při každém odchodu z penzionu prosíme uzavřít okna, vodovodní kohoutky, vypnout elektrospotřebiče, zhasnout světla a zamknout.
 • V den odjezdu je nutné uvolnit pokoje do 10.00 hodin
 • Při odjezdu je host povinen předat pokoj a klíče ubytovateli. V případě ztráty klíčů uhradí host náklady související s jejich celkovou výměnou včetně klíčové vložky vchodových dveří.
 • Každý host je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu. V případě, že jej poruší, má majitel penzionu právo od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím dohodnuté doby bez náhrady.

Příjemný pobyt přeje majitel PENZIONU DEŠTNÁ.

Kontaktní formulář